Hem » Föreningen » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Information till medlem i Falu Ridklubb om behandling av personuppgifter

Falu Ridklubb är en ideell förening (org.nr 883200-4579) med personuppgiftsansvar för de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet.

I Falu Ridklubbs verksamhet ska Riksidrottsförbundets uppförandekod ”Behandling av personuppgifter, Uppförandekod för idrottsrörelsen” iakttas. Uppförandekoden finns på Riksidrottsförbundets webbplats:

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900

Vilka personuppgifter klubben behandlar om dig
I samband med att du blir medlem i Falu Ridklubb lämnar du vissa uppgifter till klubben. Utöver det tillkommer uppgifter som ridgruppstillhörighet och deltagande i klubbaktiviteter när du deltar i verksamheten. Så länge du är medlem lagrar Ridklubben uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och betalningshistorik. Om du är under 18 år lagras även kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

 För vissa aktiviteter krävs att du använder tävlingsdatabasen, för sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter.

 

Varför klubben behandlar personuppgifter om dig och hur länge
Klubben behandlar uppgifter för att kunna fakturera rid- och medlemsavgifter, stallhyra för inackorderade privathästar, skicka ut nyhetsbrev och administrera ditt deltagande i aktiviteter liksom för att framställa statistik som används för planering och utveckling av ridverksamheten.

Vi vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksfallsförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst och Ryttare” till alla medlemmar.

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån syftet med insamlingen. När du inte längre är medlem gallras dina personuppgifter och om vi behåller några uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslag, skattelagstiftning eller liknande och tillgången till uppgifterna begränsas då utifrån det.

Klubben kan komma att lämna ut dina personuppgifter

I vissa fall är det nödvändigt för att vi ska kunna bedriva klubbens verksamhet att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, d.v.s. dessa är då så kallade personuppgiftsbiträden för klubben. De får de behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med tjänster som tillhandahållande av IT- lösningar (såsom e-post, ordbehandling och telekommunikation), redovisningstjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer

https://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/Ridsportportalen/

Se även Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (PDF):

https://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_69962/cf_559/Integritetspolicy_SvRF.PDF

Klubben använder även IdrottOnline vilket är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet.

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar klubben inte ut uppgifter vidare om du inte informerats särskilt om det. Klubben säljer inte uppgifter om sina medlemmar.

Dina rättigheter som registrerad
Rätt till tillgång (s.k registerutdrag) – du har rätt att få del av de uppgifter vi har om dig, kontakta i så fall klubben. Mottar vi en förfrågan om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse och komplettering – du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Rätt till begränsning och invändningar – du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom att du kan framställa invändningar mot viss behandling, allt enligt vad som närmare sägs om det enligt GDPR.

Den som anser att Falu Ridklubb hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen, men vi hoppas förstås att du först kontaktar oss och att vi kan lösa situationen.

Du kan kontakta Falu Ridklubb om du har frågor om klubbens hantering av dina personuppgifter.

info@faluridklubb.se